14
január
2012

Kutya-fizioterápia, 2. rész

A neurológiai beteg fizioterápiás kezelésének elmélete, gyakorlata, esetbemutatás

Kutya-fizioterápia, 2. rész
Bevezetés
A neurológiai betegek rehabilitációja a szí-vemhez talán legközelebb álló terület a fizio-terápiás kezelések körében annak komplexi-tása és kihívásai miatt. A neurológiai esetek közül a mindennapi fizioterápiás praxisban leggyakrabban a porckorongsérv műtéten átesett kutyákkal találkozunk, így ezen beteg-ségcsoport operációt követő fizioterápiáját vettem alapul a továbbiak összefoglalásánál.
A fizioterápiának fontos szerepe van a neu-rológiai beteg utókezelésében, mivel egy-szerre  több ponton is támogatja a felépü-lést, amint azt a későbbiek során látni fogjuk.
Az alkalmazott kezelési módszerek, gyakor-latok komplexek és folyamatosan változnak a kezelésmenet során az állat állapotának vál-tozását szorosan követve.
Komoly kihívás rejlik abban, hogy egy já -rás képtelen, elfekvő állatot elsegítsünk a fel-állás pillanatáig, az első önálló lépésekig, a
koordináció teljes rendeződéséig és végül a
teljesen önálló szabad mozgásig. Nagytestű
kutyáknál komoly fizikai kihívást jelent az állat
felállítása, átmozgatása, sokszor komoly
segítségre szorulnak ezek a betegek. Akut
esetben intenzív terápiára, gyakori kezelé-sekre van szükség náluk az eredményes
rehabilitációhoz, ami sokszor szintén komoly
elkötelezettséget igényel mind a gazda, mind
a terapeuta részéről.
Mindezen kihívások azonban eltörpülnek,
mikor láthatjuk, ahogy egy korábban járáskép -telen kutya újra megteszi első önálló lé péseit.
Az időfaktor szerepe
Régebben egy bénulást követően rövid idő
alatt eldöntésre került a kutya további sorsa.
Sokszor 2 hét türelmi idő után elaltatásra
kerültek ezek a betegek. Ma már szerencsé-re sokkal több lehetőség van mind az állator-vos, mind a gazda kezében, mivel időközben
elérhetővé vált a rehabilitáció lehetősége,
valamint különféle segédeszközök is, amik
elő segíthetik a kutya hosszú távú életben
maradási esélyeit. (pl. kutyakocsi, speciális
hámok, rögzítők… stb.)
Az összefoglalót az elméleti alapok taglalá-sával kezdem, majd a gyakorlati kérdések
áttekintésével folytatom, végül a cikket egy
esetbemutatással zárom, amelyben az elmé-let és a gyakorlat egységes egésszé áll össze.
Elmélet
Az elméleti áttekintést két nagyobb részre
osztottam, először a neurológiai beteg fizio-terápiája során elérni kívánt célokat tekintjük
át, majd az alkalmazható módszerek listáját
nézzük végig. Az előző cikkben részleteseb-ben kifejtésre került, hogy az egyes módsze-rek mit takarnak pontosabban, így most csak
az adott módszerrel elérni kívánt célokat sze-retném összefoglalni.
Célok
A neurológiai beteg fizioterápiájának céljai
között megtaláljuk az ízületek-, szalagok álla-potának megőrzését, a túlterhelt, illetve fáj-dalmas izmok fájdalomcsillapítását, lelazítá-sát, az izomatrófia mértékének csökkentését,
majd a későbbi stádiumokban az izomerősí-tést. Fontos része a terápiának az idegpályák
ingerlése, ezáltal az egészséges beidegzés
helyreállásának elősegítése. Tehát a fizioterá-pia egyszerre több ponton is támogatja a fel-épülési folyamatokat, és törekszik a megfele-lő mozgásszervi funkciók megőrzésére, az
idegrendszer regenerációjához szükséges
idő alatt. A beidegzés helyreállása után pedig
a megfelelő mozdulat- és mozgássorok gya-koroltatásával, a koordináció teljes helyreállí-tása, végső soron pedig az egészséges moz -gásállapot elérése a cél.
Módszerek
Masszázstechnikák
- Lazító masszázs
A lazító masszázst a túlfeszült, görcsös,
fájdalmas izomcsoportok fájdalomcsilla-pítására,
az izomtónus csökkentésére használjuk.
- Erősítő masszázs
Az erősítő masszázs a petyhüdt, csök-kent tónusú izmoknál az izomtónus növe-lésére,
valamint az idegpálya ingerlő hatása
révén a normális beidegződés helyreállí-tásának elősegítésére használható.
- Talpmasszázs
A talpmasszázs célja az idegpályák in -gerlése, valamint izomerősítésre is hasz-nálható speciális módszer.
Meleg/Hideg terápia
Fájdalomcsillapításra, izomtónus-csökken-tésre, -növelésre használható módszerek.
Gyógytorna
- Passzív mozgatás – ízületi mozgáspálya
(ROM) megtartása-, növelése,
izomkontraktúrák kialakulásának megelő -zésére hasznos módszer.
- Stabilizáló gyakorlatok – Izomerősítéshez és
a koordináció javításához alkalmazhatók.
- Aktív gyakorlatok – Izomerősítés, aktív mo -bilizáció, és a koordináció javítása a fő
cél általuk.
Elektroterápia (TENS)
Fájdalomcsillapításra, a vérkeringés fo ko -zása által a regeneráció elősegítésére, és
izomerősítésre is használható.
Mágnesterápia
Fájdalomcsillapító, izomlazító hatású és
a regenerációs folyamatok elősegítésére
vehetjük igénybe.

Categories: Szakmai cikkek

Írj egy hozzászólást

Vendégként szólsz hozzá.

kutyafizio.hu © 2012 Minden jog fenntartva!
Az oldalon található adatok és képek kizárólag az oldal üzemeltetőjének írásbeli engedélyével használható fel.